Privacy Policy

1. Mục đích xử lý thông tin cá nhân

<{PORTLOGICS}> (‘{portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:
Thông tin cá nhân được xử lý sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích sau và sẽ được sự đồng ý trước nếu mục đích sử dụng bị thay đổi.
A. Đăng ký và quản lý thành viên trang web Thông tin cá nhân được xử lý cho mục đích của các thông báo và thông báo khác nhau, xử lý khiếu nại, đơn xin việc, v.v.
B. Xử lý các vấn đề dân sự Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích xác minh danh tính của người khiếu nại, xác nhận khiếu nại, liên hệ và thông báo sự thật và thông báo kết quả khiếu nại.

2. Trạng thái tệp thông tin cá nhân

– Tên tập tin thông tin cá nhân: {PORTLOGICS} Chính sách bảo mật
– Các mục thông tin cá nhân: địa chỉ nhà, mật khẩu, ngày sinh, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, tên, e-mail, truy cập thông tin IP
– Phương pháp thu thập: Trang chủ
– Căn cứ lưu giữ: Theo quy định của pháp luật có liên quan
– Thời gian lưu giữ: 3 năm
– Các luật và quy định liên quan: Hồ sơ khiếu nại của người tiêu dùng hoặc xử lý tranh chấp: 3 năm, Hồ sơ thu thập/xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm

3. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

 1. <{PORTLOGICS}> (‘{PORTLOGICS} website’) giao phó việc xử lý thông tin cá nhân như sau để xử lý thông tin cá nhân suôn sẻ trong kinh doanh.
 2. Khi ký kết hợp đồng ủy thác, <{PORTLOGICS}> (sau đây gọi là ‘{portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) quy định trong hợp đồng và các vấn đề tài liệu khác liên quan đến việc cấm xử lý thông tin cá nhân ngoài mục đích thực hiện công việc ký gửi, các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và hành chính, hạn chế tái ký gửi, giám sát quản lý người nhận hàng, bồi thường thiệt hại, v.v., theo Điều <> của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và giám sát xem người nhận hàng có xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn hay không.
 3. Nếu nội dung của công việc được ủy thác hoặc người được ủy thác bị thay đổi, chúng tôi sẽ tiết lộ nó thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân này ngay lập tức.

4. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể thông tin và cách thức thực hiện chúng Người sử dụng có thể thực hiện các quyền sau đây với tư cách là chủ thể thông tin cá nhân.

 1. Chủ thể dữ liệu có thể thực hiện các quyền liên quan đến quyền riêng tư sau đây đối với {PORTLOGICS} (sau đây gọi là trang web ‘{portlogics.com.vn}’ hoặc ‘{PORTLOGICS}’) bất cứ lúc nào.
  1. Yêu cầu xem thông tin cá nhân
  2. Sửa lỗi, v.v.
  3. Yêu cầu xóa
  4. Yêu cầu ngừng xử lý
 2. Việc thực hiện các quyền theo đoạn 8 có thể được thực hiện bằng văn bản, e-mail, fax, v.v. theo Mẫu số <> của Phụ lục Quy định thực thi của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân đối với {PORTLOGICS} (sau đây gọi là trang web ‘{portlogics.com.vn}’ hoặc ‘{PORTLOGICS}’), và {PORTLOGICS} (‘{portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) sẽ có hành động không chậm trễ.
 3. Nếu chủ thể thông tin yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa lỗi trong thông tin cá nhân, {PORTLOGICS} (‘{portlogics.com.vn}’ hoặc ‘{PORTLOGICS} website’) sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi quá trình chỉnh sửa hoặc xóa hoàn tất.
 4.  Việc thực hiện các quyền theo Đoạn 11 có thể được thực hiện thông qua đại diện hợp pháp của chủ thể thông tin hoặc người được đại diện của họ ủy quyền. Trong trường hợp này, bạn phải nộp giấy ủy quyền theo Mẫu số <> của Quy định thực thi của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

5. Tạo các mục thông tin cá nhân cần xử lý

(1) {PORTLOGICS} (‘{portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) xử lý các mục thông tin cá nhân sau:
<Đăng ký và quản lý thành viên website>
– Các mục bắt buộc: Mục đích xử lý thông tin cá nhân, trạng thái của tệp thông tin cá nhân, thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân, quyền và nghĩa vụ của chủ thể thông tin và phương pháp thực hiện chúng, các mục thông tin cá nhân sẽ được xử lý, các vấn đề liên quan đến việc phá hủy thông tin cá nhân, các vấn đề liên quan đến người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, các vấn đề liên quan đến thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân, các vấn đề liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
– Tùy chọn: Không có

6. Tiêu hủy thông tin cá nhân

{PORTLOGICS} ({portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) hủy thông tin cá nhân ngay lập tức khi đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân. Thủ tục, thời hạn và phương pháp tiêu hủy như sau:
-Thủ tục
tiêu hủy Thông tin do người dùng nhập được chuyển đến một DB riêng sau khi đạt được mục đích (tài liệu riêng trong trường hợp giấy) và được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định theo chính sách nội bộ và các luật và quy định liên quan khác, sau đó bị hủy ngay lập tức hoặc ngay lập tức. Tại thời điểm này, thông tin cá nhân được chuyển đến DB sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác trừ khi pháp luật yêu cầu.
-Thông tin cá nhân của người dùng đã bị hủy sẽ bị hủy trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lưu giữ nếu thời gian lưu giữ thông tin cá nhân đã
trôi qua và trong vòng 5 ngày kể từ ngày xử lý thông tin cá nhân được công nhận là không cần thiết khi thông tin cá nhân trở nên không cần thiết do đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân, bãi bỏ dịch vụ hoặc chấm dứt kinh doanh.
-Phương pháp hủy Thông tin dưới dạng tệp điện tử sử dụng phương pháp
kỹ thuật không thể tái tạo hồ sơ. Thông tin cá nhân được in trên giấy được cắt nhỏ bằng máy hủy tài liệu hoặc bị phá hủy thông qua quá trình đốt.

7. Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

 1. {PORTLOGICS} portlogics.com.vn Theo Điều 29 của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật / hành chính, hành chính và vật lý sau đây để đảm bảo an toàn.
  Giảm thiểu và đào tạo
  nhân viên xử lý thông tin cá nhân Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp quản lý thông tin cá nhân bằng cách chỉ định nhân viên xử lý thông tin cá nhân và giảm thiểu chúng bằng cách giới hạn chúng cho người phụ trách.
 2. Tiến hành tự kiểm tra thường xuyên Để đảm bảo tính ổn định liên quan đến
  việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi tiến hành tự kiểm toán một cách thường xuyên (mỗi quý một lần).
 3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản trị nội bộ Công ty thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ nhằm xử lý an toàn thông
  tin cá nhân.
 4. Mã hóa thông tin cá nhân của người sử dụng được lưu trữ và quản lý bằng mật khẩu được mã hóa, vì vậy chỉ người dùng mới có thể biết và dữ liệu quan trọng được mã hóa và sử dụng các chức năng bảo mật bổ sung như mã hóa
  tệp và dữ liệu được truyền và sử dụng chức năng khóa tệp.
 5. Các biện pháp kỹ thuật chống hack, v.v. {PORTLOGICS} (‘{portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’
  ) cài đặt các chương trình bảo mật để ngăn chặn rò rỉ và làm hỏng thông tin cá nhân do hack hoặc vi rút máy tính, cập nhật và kiểm tra định kỳ, cài đặt hệ thống ở các khu vực bị hạn chế truy cập từ bên ngoài, đồng thời giám sát và chặn chúng về mặt kỹ thuật và vật lý.
 6. Hạn chế
  truy cập thông tin cá nhân Công ty thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin cá nhân bằng cách cấp, thay đổi và hủy quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân và kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài bằng cách sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập.
 7. Lưu trữ hồ sơ truy cập và ngăn chặn giả mạo Công ty lưu giữ và quản lý hồ sơ truy cập
  vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân trong ít nhất 6 tháng và sử dụng các chức năng bảo mật để ngăn chặn giả mạo, trộm cắp hoặc mất hồ sơ truy cập.
 8. Kiểm soát truy cập cho những người không được ủy quyền Chúng tôi có một nơi lưu trữ vật lý riêng biệt, nơi thông tin cá nhân được lưu trữ và chúng tôi đã thiết lập và vận hành các quy trình kiểm soát
  truy cập cho việc này.

8. Tạo nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân

 1. {PORTLOGICS} (‘{portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân và chỉ định một người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân như sau để xử lý khiếu nại và giảm nhẹ thiệt hại cho các chủ thể thông tin liên quan đến xử lý thông tin cá nhân.
  • Giám đốc quyền riêng tư
   Tên : Tên người phụ trách Cấp bậc: Người phụ trách Vị trí
   Liên hệ: Số điện thoại và địa chỉ
   email của người phụ trách ※ Bạn sẽ được kết nối với bộ phận phụ trách
   bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Bộ phận phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân
   Tên bộ phận: Thông tin liên hệ của Sở: Số điện thoại và địa chỉ email của
   Bộ phận
 2. Chủ thể thông tin có thể liên hệ với người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và bộ phận phụ trách tất cả các yêu cầu liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý khiếu nại, cứu trợ thiệt hại, v.v. xảy ra khi sử dụng các dịch vụ (hoặc doanh nghiệp) của {PORTLOGICS} (portlogics.com.vn sau đây gọi là “{PORTLOGICS}”) (sau đây gọi là “{PORTLOGICS}”). {PORTLOGICS} ({portlogics.com.vn}’ sau đây gọi là ‘{PORTLOGICS} website’) sẽ trả lời và xử lý các câu hỏi từ chủ thể dữ liệu ngay lập tức.

9. Thay đổi chính sách bảo mật

(7)Chính sách xử lý thông tin cá nhân này sẽ được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực và nếu có bất kỳ bổ sung, xóa hoặc chỉnh sửa thay đổi nào theo luật pháp và chính sách, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo từ <> ngày trước khi thực hiện các thay đổi.