Dịch vụ


Hiệu quả

Kinh nghiệm

Bảo hành hệ thống


Đội ngũ tư vấn dịch vụ CNTT của PLC là sự phối hợp hiệu quả từ các chuyên gia ở các lĩnh vực bao gồm tư vấn tài chính & kế toán; tư vấn triển khai giải pháp Microsoft Dynamics, Epicor, Exact, Accpac … tư vấn hệ thống hạ tầng cơ sở; kế toán trưởng; tư vấn quản lý; và các chuyên gia đào tạo có kinh nghiệm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hiểu rõ giá trị đích thực của việc triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT và tác động của nó đối với sự thay đổi của doanh nghiệp.


Tư vấn giải pháp


Đội ngũ tư vấn dịch vụ CNTT của PLC là sự phối hợp hiệu quả từ các chuyên gia ở các lĩnh vực bao gồm tư vấn tài chính & kế toán; tư vấn triển khai giải pháp Microsoft Dynamics, Epicor, Exact, Accpac … tư vấn hệ thống hạ tầng cơ sở; kế toán trưởng; tư vấn quản lý; và các chuyên gia đào tạo có kinh nghiệm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hiểu rõ giá trị đích thực của việc triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT và tác động của nó đối với sự thay đổi của doanh nghiệp.


Tích hợp hệ thống


  • Đội ngũ tư vấn dịch vụ CNTT của PLC là sự phối hợp hiệu quả từ các chuyên gia ở các lĩnh vực bao gồm tư vấn tài chính & kế toán; tư vấn triển khai giải pháp Microsoft Dynamics, Epicor, Exact, Accpac … tư vấn hệ thống hạ tầng cơ sở; kế toán trưởng; tư vấn quản lý; và các chuyên gia đào tạo có kinh nghiệm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hiểu rõ giá trị đích thực của việc triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT và tác động của nó đối với sự thay đổi của doanh nghiệp.

  • An toàn dữ liệu và quản lý rủi ro có là mối quan tâm của Quí vị khi sử dụng dịch vụ CNTT. Chính sách và qui trình quản lý CNTT có được thực hiện ở các cấp độ Nhân sự và Bộ phận. Điều hành và quản trị hệ thống CNTT và dịch vụ của nó có được lên kế hoạch và được thực hiện một cách triệt để. Chiến lược CNTT có gắn kết với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Quí vị và Công ty.
  • Tìm kiếm đối tác thực sự có trách nhiệm trong việc tư vấn xây dựng qui trình hệ thống, đấu thầu chọn lựa phần mềm & phần cứng, quản lý dự án, đào tạo nhân sự, chuyển giao. Chuẩn đoán hệ thống CNTT để hiểu rõ những rủi ro tìm ẩn, những yêu cầu cốt lõi cần thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn Doanh nghiệp. An toàn dữ liệu và quản lý rủi ro có là mối quan tâm của Quí vị khi sử dụng dịch vụ CNTT. Chính sách và qui trình quản lý CNTT có được thực hiện ở các cấp độ Nhân sự và Bộ phận.