PL-FS | Hệ thống tài chính kế toán


PL-FS | Hệ thống tài chính kế toán

PL-FS | Hệ thống tài chính kế toán

TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG, CÔNG NỢ, HÀNG TỒN, CHI PHÍ, TSCĐ, CCDC, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Quản lý các nghiệp vụ thu - chi - thanh toán tạm ứng nhân viên và các báo cáo tiền mặt, ngân hàng. Theo dõi và báo cáo công nợ, nhập, xuất, chuyển kho. Phân bổ các chi phí theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tích hợp phân hệ quản lý tiền lương.

TÍCH HỢP BILLING

Tích hợp, tự động lấy doanh thu từ thương vụ ( PL- TOS, CATOS,...) thuận tiện.

GIAO DỊCH LIÊN CÔNG TY

Quản lý các bút toán giao dịch nội bộ (công ty mẹ- công ty con, công ty con- công ty con) nhằm đảm bảo các nghiệp vụ được ghi nhận đồng thời và chính xác trên từng con số kế toán.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tập trung các phần hành của kế toán tổng hợp (xử lý mở/ khóa sổ kế toán, kết chuyển cuối kỳ, đánh giá tài khoản gốc ngoại tệ,kiểm tra cân đối số liệu,...) và các báo cáo tổng hợp/ tài chính của hệ thống PL- FS.

BÁO CÁO TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY VÀ HỢP NHẤT BÁO CÁO

Loại trừ các giao dịch nội bộ(phải thu/ phải trả/ doanh thu/ chi phí,...) giữa các công ty trực thuộc với nhau để tự động có được báo cáo tổng hợp toàn công ty.PL-FS | Hệ thống tài chính kế toán

PL-FS phát triển trên Web - based với mô hình CSDL tập trung và đa chi nhánh/đơn vị trực thuộc, dễ dàng cập nhật phiên bản theo chế độ mới, theo yêu cầu quản trị tài chính kế toán mới. Người dùng PL-FS có thể sử dụng các tính năng thông qua kết nối internet 3G/4G/5G trực tuyến 24*7.

PL-FS | Hệ thống tài chính kế toán

Tích hợp phát hành hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn. PL-FS tích hợp doanh thu/công nợ/thuế từ các hệ thống khai thác/sản xuất chính hoặc phát hành hóa đơn trực tiếp, đáp ứng đầy đủ các hình thức hóa đơn tự in, đặt in và hóa đơn điện tử nhằm tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn.

PL-FS | Hệ thống tài chính kế toán

PL-FS tuân theo chế độ, chuẩn mực Kế toán Việt nam và thông tư hướng dẫn mới nhất (thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC), có các tính năng quản trị tài chính theo thông lệ quốc tế và thiết kế cho mô hình đa công ty, đa chi nhánh/đơn vị thành viên và đặc biệt phù hợp với ngành logistics.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU